تاريخ: 1396/08/15

 اعزام هیات تجاری جهت شرکت در نمایشگاه ساختمان برلین

 

اعزام هیات تجاری جهت شرکت در نمایشگاه ساختمان برلین

 تاریخ برگزاری : 30 بهمن ماه تا 4 اسفند 96

تلفن : 08138216001 الی 4 ( اتاق بازرگانی همدان)

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت