تاريخ: 1396/08/07

 برگزاری مجمع عمومی موسس اتاق بازرگانی مشترک ایران پاکستان

 

 

برگزاری مجمع عمومی موسس اتاق بازرگانی مشترک ایران پاکستان

برای عضویت در مجمع موسس اتاق مشترک ایران و پاکستان با تلفن 85732388 تماس حاصل فرمایید.

بازگشت