تاريخ: 1396/07/22

 نمایشگاه توانمندی های استان کرمان در نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه توانمندی های استان کرمان با همکاری نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کشور

زمان برگزاری :25 الی 28 مهرماه 

مکان برگزاری : نمایشگاه بین المللی مشهد 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت