تاريخ: 1396/07/16

 کارگاه آموزشی اصول حکمرانی در تشکل های اقتصادی

مدت دوره : 8 ساعت آموزشی

روزها و ساعت برگزاری کارگاه : 23/07/96- 30/07/96 ساعت 9 الی 13
مدرس : جناب آقای هادی حدادی
مخاطبین : اعضای هیئت رئیسه، دبیران و کارشناسان تشکلهای اقتصادی عضو اتاق تهران
شرکت در کارگاه رایگان می باشد و به همراه داشتن معرفینامه از تشکل مربوطه الزامیست.

سرفصل های آموزشی :

مدل های حکمرانی در تشکل ها
 رهبری سیاست ها در تشکل ها
 نظام تقسیم کار در تشکل ها
 نقش، وظایف و اصول اداره کمیته ها در تشکل ها

• کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فایل 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت