تاريخ: 1396/07/12

 برگزاری رویداد tech deal با هدف معرفی فناوری های روز به صنعتگران در اتاق تهران
بازگشت