تاريخ: 1396/07/05

 اعزارم هیات تجاری به گرجستان

 

اعزارم هیات تجاری به گرجستان

با همکاری اتاق مشترک ایران و گرجستان 

 به سرپرستی عضو هیات رئیسه اتاق ایران آقای حسین سلاح ورزی

تاریخ اعزام : 17 و 18 مهر ماه  

تلفن : 88346547 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت