تاريخ: 1396/07/04

 اعزام هیات تجاری به عمان - 24 الی 29 مهر ماه 96

اعزام هیات تجاری به عمان - 24 الی 29 مهر ماه 96

اعزام کننده : اتاق بازرگانی خرمشهر

مهلت ثبت نام : 10 مهر ماه 96

تلفن تماس : 06153534080 

 

بازگشت