تاريخ: 1396/07/01

 آموزش پيشرفته اينكوترمز2010

تاریخ شروع و پایان: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ تا ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
سخنرانان: آقايان محمدصالح ذوقي و ملك رضا ملك پور

 کسب اطلاعات بیشتر: http://icc-iran.org

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت