تاريخ: 1396/06/28

 چهل و چهارمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی عراق - بغداد

چهل و چهارمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی عراق - بغداد 

زمان : 29 مهرماه الی 8 آبان ماه 96

سایت : iqexpo.ir

تلفن : 21919 

 

بازگشت