تاريخ: 1396/06/25

 مجمع عمومی موسس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان

مجمع عمومی موسس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان

تاریخ برگزاری : 19 مهر ماه 1396

ساعت 14 بعد از ظهر

سالن جلسات طبقه دهم ساختمان اتاق بازرگانی ایران

زمان اعلام کاندیداتوری در هیات مدیره و تحویل مدارک : 10 مهرماه 96 

 تلفن تماس : 85732388

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت