تاريخ: 1396/06/06

 نمایشگاه اختصاصی مواد غذایی جمهوری اسلامی ایران در دوحه قطر

نمایشگاه  اختصاصی مواد غذایی جمهوری اسلامی ایران در دوحه قطر

زمان برگزاری : 19 الی 22 شهریور ماه سال جاری

شماره تلفت: 22662835 - 21913054 

بازگشت