تاريخ: 1396/05/28

 سمينار «مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي(UCP600)»

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
سخنرانان: خانم فریده تذهیبی - آقای فریدون شیرازی

برای مشاهده اطلاعات تکمیلی و کامل به اینجا مراجعه کنید

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت