تاريخ: 1396/05/23

 مراسم بین المللی مدیریت سبز به همراه کارگاه و بازدید صنعتی - اتریش

 

انجمن مدیریت سبز ایران برگزار می کند 

مراسم بین المللی مدیریت سبز به همراه کارگاه و بازدید صنعتی

اتریش 23 الی 28مهرماه 96 

سایت :  iran.gma.com

تلفن : 88515421 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت