تاريخ: 1396/05/18

 اعزام هیات تجاری صنعت ساختمان، برق و خدمات فنی مهندسی ایران به عمان

اعزام هیات تجاری صنعت ساختمان، برق و خدمات فنی مهندسی ایران به عمان

16 الی 20 مهر  

همزمان با نمایشگاه بین المللی زیر ساخت های عمان 

تلفن تماس: 77470204  و  77426062 

 http://www.iran-exhibitions.org

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت