تاريخ: 1396/05/18

 مراسم بین المللی مدیریت سبز اتریش

 

 انجمن مدیریت سبز ایران با همکاری اتاق بازرگانی اتریش برگزار می کند 

مراسم بین المللی مدیریت سبز به همراه بازدید از نمایشگاه صنایع برتر2017

زمان برگزاری :15 الی 20 اکتبر 2017

انجمن مدیریت سبز ایران  

تلفن : 88515421 - 88515526 

بازگشت