تاريخ: 1396/05/10

 عضوگیری اتاق مشترک ایران و گرجستان

اعلام آمادگی عضوگیری توسط  اتاق مشترک ایران و گرجستان

شماره دبیرخانه: 88346547 

شماره نمابر: 88810546 

سایت: http://irangeorgia.ir

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت