تاريخ: 1396/05/07

 سمينار « مقررات متحدالشكل ضمانتنامه هاي عندالمطالبه (URDG758)»

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
سخنرانان: خانم فریده تذهیبی

 

کسب اطلاعات بیشتر: http://icc-iran.org 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت