تاريخ: 1396/04/26

 کارگاه آموزشی چگونگی تجارت با کشور عمان
کارگاه آموزشی چگونگی تجارت با کشور عمان در تاریخ 1396/05/04 برگزار خواهد شد.

استاد دوره: سرکار خانم فرزام

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت