تاريخ: 1396/04/25

 نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در آلماتی – قزاقستان

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران
آلـماتی -قـزاقسـتان
Iran Solo Exhibition 2017
13 الی 16 مهرماه 1396 

 کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام: http://www.epma.ir 

بازگشت