تاريخ: 1396/04/12

 سمينار « احكام مالياتي برنامۀ ششم توسعه و قانون بودجۀ سال 96 »

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
ساعت: ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۳۰
محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
سخنرانان: آقایان دکتر علی اکبر عرب مازار، دکتر عباس هشی و محمدقاسم پناهی

• کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام: http://www.icc-iran.com 

 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت