تاريخ: 1396/04/10

 دهمین نمایشگاه اکسپوی پاکستان

دهمین نمایشگاه اکسپوی پاکستان - کراچی

تاریخ برگزاری : 18 الی 21 آبان ماه 96 

 

تلفن تماس : 66913770

فاکس : 66944889 

 

بازگشت