تاريخ: 1396/04/10

  اولین همایش بین المللی حمل و نقل و لجستیک ایران

 اولین همایش بین المللی حمل و نقل و لجستیک ایران 

زمان برگزاری ک 24 الی 25 تیرماه 1396 

سایت : www.iicic.com

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت