تاريخ: 1396/03/20

 مجمع عمومی مؤسسین انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران
بر اساس اعلام معاونت تشکل های اتاق ایران، مجمع عمومی موسسین انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 24 خرداد96 در محل اتاق ایران برگزار می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 85730000- 021 تماس حاصل نمایید.

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران

در اجرای موافقت اصولی شماره 981/43/ص مورخ 13 اردیبهشت96 هیأت هدایت و نظارت راهبردی تشکل های اتاق ایران مبنی بر تأسیس و ثبت "انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران" در اتاق ایران، مقرر گردید تا مجمع عمومی مؤسسین انجمن مزبور در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 24 خرداد96 در محل سالن جلسات طبقه ششم اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های فعال در حوزه مربوطه دعوت می نماید از روز سه شنبه مورخ 16 خرداد96 الی پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 21 خرداد96 جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت تشکل های اتاق ایران واقع در تهران - خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره 175 طبقه پنجم مراجعه نمایند. شایان ذکر است که مهلت یاد شده قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

دستور جلسه :

1 - بررسی و تصویب اساسنامه .

2 - تعیین ورودیه و حق عضویت.

3 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

4 -انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان.

5 - سایر موارد.

شرایط ثبت نام:

الف-داشتن کارت بازرگانی یا کارت عضویت معتبر در اتاقهای بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی کشور.

ب- دارا بودن پروانه فعالیت معتبر از سازمان حمل و نقل جاده ای و پایانه های کشور وزارت راه و شهرسازی.

ج-مالکیت حداقل 2دستگاه کامیون و 2دستگاه کانتینر فعال درحمل و نقل بین المللی به نام شرکت یا اعضای هیات مدیره به استناد آخرین روزنامه رسمی.

 

تبصره: نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیر عامل، یا یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت متبوع باشند با در دست داشتن آخرین تغییرات روزنامه رسمی و معرفی نامه با مهر و سربرگ شرگت.

معاونت تشکلهای اتاق ایران

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت