تاريخ: 1396/02/02

 تاسیس انجمن مس ایران
معاونت تشکل‌های اتاق ایران با انتشار اطلاعیه فراخوان برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن مس ایران، از تاسیس این انجمن به عنوان یکی از تشکل‌های بخش خصوصی وابسته به اتاق ایران خبر داد.

در اطلاعیه معاونت تشکل‌های اتاق ایران آمده است:

در اجرای موافقت اصولی شماره 11778/43/ص مورخ 1395.12.18 هیأت هدایت و نظارت راهبردی تشکل های اتاق ایران مبنی بر تأسیس و ثبت «انجمن مس ایران» در اتاق ایران، مقرر گردید تا مجمع عمومی مؤسسین انجمن مزبور در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1396.02.19 در محل سالن جلسات طبقه ششم اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های فعال در حوزه مربوطه دعوت می نماید از روز یکشنبه مورخ 1396.02.10 الی پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1396.02.17جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت تشکل های اتاق ایران واقع در تهران - خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره 175 طبقه پنجم مراجعه نمایند.

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت