تاريخ: 1396/01/21

  آموزش پيشرفته اينكوترمز2010

تاریخ شروع و پایان:
۱۳۹۶/۰۲/۱۱
تا
۱۳۹۶/۰۲/۱۳


محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
سخنرانان: آقايان محمدصالح ذوقي و ملك رضا ملك پور

• کسب اطلاعات بیشتر: http://icc-iran.org

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت