تاريخ: 1395/10/15

 ابلاغ ماده یک اصلاحی ضوابط اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
بازگشت