تاريخ: 1395/10/07

  سمينار «مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي(UCP600)»


تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ -  ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
ساعت: ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
محل برگزاری: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران
سخنرانان: خانم فریده تذهیبی - آقای فریدون شیرازی

کسب اطلاعات بیشتر: http://icc-iran.com

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت