تاريخ: 1395/08/08

 برگزاری سومین نمایشگاه بزرگ صنعتی - بازرگانی ایران در جنوب روسیه
The Solo trading & industry Exhibition of I. R. Iran

روسیه فدراتیو-آستراخان 17 لغایت 19 آذرماه 1395 (7-9 DEC 2016)

• جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت http://www.parspegahtejarat.com  مراجعه کنید.

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت