تاريخ: 1395/07/05

 عرضه بنگاه متعلق به دولت (سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی)

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت