تاريخ: 1395/03/29

 فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری واردات و صادرات
 فهرست کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری واردات و صادرات در پایگاه isiri.org بخش ارزیابی کالاهای وارداتی و صادراتی در دسترس است.
بازگشت