تاريخ: 1395/03/08

 مصوبه هیات وزیران در خصوص تشکیل شورای سیاست گذاری و راهبری تجارت محصولات و خدمات حلال
بازگشت