تاريخ: 1395/02/08

 آگهی فراخوان ثبت نام عضویت و دعوت به مجمع عمومی مؤسسین انجمن اسقاط و بازیافت خودرو و وسایل نقلیه ایران
در اجرای موافقت اصولی مورخ 29 / 01 / 1395 هیأت هدایت و نظارت راهبردی تشکل های اتاق ایران مبنی بر تأسیس و ثبت " انجمن اسقاط و بازیافت خودرو و وسایل نقلیه ایران " ، مقرر گردید مجمع عمومی مؤسسین انجمن مزبور در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 21 / 02 / 1395 در محل سالن جلسات طبقه ششم ساختمان اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

لذا بدینوسیله از کلیه فعالین مربوطه دعوت می نماید از روز سه شنبه مورخ 14 / 02 / 1395 الی پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20 / 02 / 1395 جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت تشکل های اتاق ایران واقع در تهران - خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی ( فرصت ) شماره 175 طبقه پنجم مراجعه نمایند.

شایان ذکر است که مهلت یاد شده قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

دستور جلسه :
1 - بررسی و تصویب اساسنامه .
2 - انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان.
3 - تعیین ورودیه و حق عضویت.
4 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
5 - سایر موارد.

مدارک لازم جهت ثبت نام :
الف-داشتن کارت معتبر بازرگانی یا عضویت در اتاقهای بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی کشور.
ب- دارا بودن پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت در زمینه اسقاط و بازیافت خودرو و وسایل نقلیه.
ج - اصل فیش واریزی به مبلغ 000 / 000 / 5 ریال معادل ( پانصد هزار تومان ) به حساب شماره ( 0105994095000 ) سیبا بانک ملی ایران بنام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران .

تبصره : نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیر عامل، یا یکی از اعضای هیأت مدیره یا نماینده تام الاختیار مدیر عامل شرکت متبوع با در دست داشتن معرفی نامه با مهر و سربرگ شرگت باشند.

 

معاونت تشکلهای اتاق ایران

 

کسب اطلاعات بیشتر: http://iccima.ir/fa/etelaeiyeh/item/79580-iccima.html

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت