تاريخ: 1394/12/15

 هیات تجاری ترکیه در اتاق ایران

زمان:  15 اسفند ماه از ساعت 17:30

مکان: طبقه دهم اتاق بازرگانی تهران

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اتاق بازرگانی ایران مراجعه فرمایید.

 

بازگشت