نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاريخ 1399/04/09
شماره قانون 60/88604
عنوان قانون تمرکز ثبت سفارش کالاهای گروه یک و گروه 21 در دفترامور خدمات بازرگانی
متن کامل قانون:
بخشنامه تمرکز ثبت سفارش کالاهای گروه یک و گروه 21 در دفترامور خدمات بازرگانی طی نامه شماره 60/88604 مورخ 99/04/09 ابلاغ شد.