نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1399/04/08
شماره قانون 99/360031
عنوان قانون لزوم اصلاح بیمه نامه (ناشی از تغییر در مبلغ تضمین به علت اختلاف وزن، ارزش و...) قبل از خروج کالای ترانزیتی
متن کامل قانون:
بخشنامه لزوم اصلاح بیمه نامه (ناشی از تغییر در مبلغ تضمین به علت اختلاف وزن، ارزش و...) قبل از خروج کالای ترانزیتی طی نامه شماره 99/360031 مورخ 99/04/08 ابلاغ شد.