نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاريخ 1399/04/17
شماره قانون 60/96879
عنوان قانون ممنوعیت صادرات انواع ماسک
متن کامل قانون:
بخشنامه ممنوعیت صادرات انواع ماسک طی نامه شماره 60/969879 مورخ 99/04/17 ابلاغ شد.