نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/04/10
شماره قانون 210/99/35
عنوان قانون ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
متن کامل قانون:
خشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور طی نامه شماره ۹۹/۴/۱۰ مورخ ۲۱۰/۹۹/۳۵ توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
 
منبع: پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات کشور