نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1399/04/14
شماره قانون 3941287
عنوان قانون اجرای قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش و اظهارنامه های صادرات برای محموله های صادراتی 90 ردیف کالای مندرج در فایل پیوست
متن کامل قانون:
بخشنامه اجرای قفل سیستمی ارتباط پروانه های ورود موقت برای پردازش و اظهارنامه های صادرات برای محموله های صادراتی 90 ردیف کالای مندرج در فایل پیوست طی نامه شماره 99/394128 مورخ 1399/04/14 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرگ جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.