نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاريخ 1399/04/20
شماره قانون 60/98535
عنوان قانون تصمیمات یکصد و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار
متن کامل قانون:

تصمیمات یکصد و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار اعلام شد.

 [دریافت اصل فایل]