نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاريخ 1399/04/08
شماره قانون 60/87367
عنوان قانون تغییر گروه کالایی لپه باقالا، لاستیک سواری و انواع کاغذ
متن کامل قانون:
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تغییر گروه کالایی لپه باقالا، لاستیک سواری و انواع کاغذ طی نامه شماره 60/87367 مورخ 99/04/08 توسط سرپرست معاونت بازرگانی داخلی کشور ابلاغ شد.