نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاريخ 1399/04/07
شماره قانون 60/86098
عنوان قانون صادرات سنگ آهن، کنستانتره آهن و گندله سنگ آهن
متن کامل قانون:
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص صادرات سنگ آهن، کنستانتره آهن و گندله سنگ آهن طی نامه شماره 60/86098 مورخ 99/04/07 توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات ابلاغ شد.