نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/03/12
شماره قانون 230/8254
عنوان قانون تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیات های مستقیم
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیات های مستقیم طی نامه شماره 230/8254 مورخ ۹۹/۰۳/12 توسط معاون درآمد های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر