نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1399/04/03
شماره قانون 340909
عنوان قانون تمدید مهلت ترخیص خودروهای سواری موجود در گمرکات و کالاهای گروه چهارم
متن کامل قانون:
بخشنامه تمدید مهلت ترخیص خودروهای سواری موجود در گمرکات و کالاهای گروه چهارم طی نامه شماره 99/340909 مورخ 1399/04/03 توسط مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ابلاغ شد.