نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1399/04/04
شماره قانون 342231
عنوان قانون عدم تعلق مالیات ارزش افزوده صرفاً به کالاهای ترانزیت خارجی ازبین رفته در اثر آتش سوزی یا دیگر سوانح در داخل کشور
متن کامل قانون:
بخشنامه عدم تعلق مالیات ارزش افزوده صرفاً به کالاهای ترانزیت خارجی ازبین رفته در اثر آتش سوزی یا دیگر سوانح در داخل کشور طی نامه شماره 99/342231 مورخ 1399/04/04 توسط مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک ابلاغ شد.