نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1399/03/11
شماره قانون 236577
عنوان قانون ممنوع المعامله بودن شرکت آرچلیک ترکیه با تمامی برندها
متن کامل قانون:
بخشنامه ممنوع المعامله بودن شرکت آرچلیک ترکیه با تمامی برندها طی نامه شماره 99/236577 مورخ 1399/03/11 توسط مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ابلاغ شد.