نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1399/03/25
شماره قانون 292429
عنوان قانون ترخیص کالاهای موضوع رفع نیازهای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا
متن کامل قانون:
بخشنامه ترخیص کالاهای موضوع رفع نیازهای پیشگیری و مقابله با بیماری کروناطی نامه شماره 292429 مورخ 1399/03/25 توسط مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ابلاغ شد.