نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1399/03/24
شماره قانون 286266
عنوان قانون حذف شرط پذیرش ضمانت نامه بانکی با حداقل مبلغ یک میلیارد ریال برای کالاهای اساسی و دارویی و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و انواع بذرهای کشاورزی
متن کامل قانون:
بخشنامه حذف شرط پذیرش ضمانت نامه بانکی با حداقل مبلغ یک میلیارد ریال برای کالاهای اساسی و دارویی و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و انواع بذرهای کشاورزی طی نامه شماره 286266 مورخ 1399/03/24 توسط رئیس کل گمرک ابلاغ شد.