نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1399/03/11
شماره قانون 99/234999
عنوان قانون ابلاغ نسخه های اصلی فرم های گواهی مبدا و نمونه های مهر و امضا و مشخصات مراجع تایید کننده آن در کشور قزاقستان و قرقیزستان
متن کامل قانون:
نسخه های اصلی فرم های گواهی مبدا و نمونه های مهر و امضا و مشخصات مراجع تایید کننده آن در کشور قزاقستان و قرقیزستان طی نامه شماره 99/234999 مورخ 1399/03/11 توسط مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ابلاغ شد.
 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر