نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاريخ 1399/03/22
شماره قانون 60/73196
عنوان قانون تصمیمات نود و پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار
متن کامل قانون:
تصمیمات نود و پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار اعلام شد.