نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/01/27
شماره قانون 230/99/502
عنوان قانون تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۹۸
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1398 طی نامه شماره 230/99/502 مورخ 1399/01/27 توسط معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
 
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور